Kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija. Miestui žadamas mėlynasis proveržis | zdorovie.lt

Naudodama šiuos vietos išteklius, ES būtų mažiau priklausoma nuo elektros energijai gaminti naudojamo iškastinio kuro, didėtų jos energijos tiekimo saugumas. Spalio 10 d. Tačiau šiuo metu yra tik keli projektai, kuriais planuojamas integruotas elektros tinklas jūroje. Tai liudija tas faktas, kad dauguma technologijų kūrėjų įsikūrę Europoje. Prieš šešerius metus Carly išvyko su šeima […] [ Abiem atvejais ji atrodo vienoda ir gali veikti taip pat.

Indėlis siekiant užimtumo, inovacijų, klimato kaitos švelninimo ir energetikos tikslų Mūsų jūros ir vandenynai gali būti svarbus švarios energijos šaltinis. Atsinaujinančioji jūros energija — jūros vėjo ir vandenynų energija[1] — ES teikia galimybių skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, didinti energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą pasitelkus technologijų inovacijas.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Taip pat žvelgiama į šios daug žadančios naujos technologijos perspektyvas ir pateikiami veiksmų plano jos potencialui atskleisti metmenys. Tvariai naudoti ekonominį mūsų jūrų ir vandenynų potencialą — pagrindinis ES jūrų politikos[4] siekis. Vandenynų energetikos sektorius neseniai išskirtas Komisijos mėlynojo augimo strategijoje[5] kaip viena iš penkių mėlynosios ekonomikos plėtros sričių, padedančių skatinti darbo vietų kūrimą pakrančių vietovėse.

Kitose Komisijos iniciatyvose, kaip antai komunikatuose dėl energetikos technologijų ir inovacijų[6] ir Atlanto veiksmų plano[7], pripažįstama vandenynų energetikos svarba ir siekiama skatinti bendrus mokslinius tyrimus ir plėtrą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad būtų skatinama jos plėtra.

„Insta“Viena Išsami Apžvalga: Mėlynojo Vandenyno Atradimas | Apžvalga

Rengiant prie šio komunikato pridedamą poveikio vertinimą atlikti moksliniai tyrimai ir surengtos konsultacijos rodo, kad papildoma parama šiam besikuriančiam sektoriui ES duotų svarbios ekonominės ir ekologinės naudos. Poveikio vertinime išryškinti šie dalykai: · pasaulio vandenynų energijos ištekliai viršija mūsų dabartinį ir numatomą būsimą energijos poreikį.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija automatizuota dvejetain prekyba

Daugiausia galimybių plėtoti vandenynų energetiką ES yra Atlanto pakrantėje, tačiau jų taip pat yra Viduržemio ir Baltijos jūrų baseinuose ir atokiausiuose regionuose.

Naudodama šiuos vietos išteklius, ES būtų mažiau priklausoma nuo elektros energijai gaminti naudojamo iškastinio kuro, didėtų jos energijos tiekimo saugumas. Tai itin svarbu salų valstybėms ir regionams, kuriems vandenynų energetika padėtų savarankiškai apsirūpinti energija ir atsisakyti brangios iš dyzelino gaminamos elektros energijos; · vandenynų energetikos sektorius gali tapti svarbia mėlynosios ekonomikos dalimi, kuria skatinamas ekonomikos augimas pakrančių regionuose ir toliau nuo kranto esančiose vietovėse.

Galėtų susiformuoti visos Europos tiekimo grandinės, nes plėstųsi pramonė — rastųsi tiek novatoriškų MVĮ, tiek didesnių gamybos bendrovių, turinčių reikiamų gebėjimų, pavyzdžiui, ne tik laivų statybos, mechanikos, elektros ir jūrų inžinerijos, bet ir poveikio aplinkai vertinimo arba sveikatos ir saugos vadybos. Taip pat tikėtina didesnė specializuotų laivų paklausa. Jie būtų statomi Europos laivų statyklose; · šiuo metu Europos pramonė pasaulinėje vandenynų energijos rinkoje užima tvirtą padėtį.

Tai liudija tas faktas, kad dauguma technologijų kūrėjų įsikūrę Europoje. Vis dėlto tikėtina, kad didės konkurencija su Kinija, Kanada ir kitomis pramoninėmis šalimis. Sudariusi sąlygas šiam sektoriui suklestėti dabar, ateityje ES galėtų užimti didelę rinkos dalį. Pasinaudojusi mokslinių tyrimų ir plėtros inovacijomis, ES turėtų galimybių eksportuoti ir technologijas, ir žinias.

EUR-Lex - DC - LT

Todėl svarbu užtikrinti, kad ES pramonė išlaikytų savo pirmavimo pasaulyje pozicijas; · vandenynų energetika teikia galimybių kurti naujas aukštos kokybės darbo vietas projektų rengimo, detalių gamybos ir valdymo srityse. Poveikio vertinime pateiktais apytikriais darbo vietų skaičiavimais, iki m. Pagal optimistiškesnes kitų šaltinių prognozes iki m. Didelė dalis šių užimtumo didinimo galimybių rastųsi Atlanto pakrantės vietovėse, kurios šio metu kenčia nuo didelio nedarbo; · Stiprinant vandenynų energetiką būtų prisidedama prie Europos išmetamojo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimo.

Populiarių žymų reitingas

Ekonomiškai veiksmingai plėtoti visus mažo anglies dioksido kiekio energijos išteklius bus svarbu siekiant įvykdyti ES įsipareigojimą iki m. Vandenynų energija galėtų padėti subalansuoti elektros energijos iš kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių — vėjo ir saulės energijos — tiekimą, kad į elektros energijos tinklą atsinaujinančioji energija būtų tiekiama nuolat.

Todėl vandenynų energetika būtų vertinga ES energetikos politikos dalis; · įrenginiai, kuriais išgaunama vandenynų energija, paprastai yra visiškai ar iš dalies nugramzdinti po vandeniu, todėl nedarko vietovaizdžių. Kadangi galimybės plėsti atsinaujinančiąją energetiką sausumoje varžomos, jūrų erdvė teikia galimybių spręsti su poveikiu vietovaizdžiams susijusius visuomenės pritarimo klausimus, kurie gali kliudyti plėtoti atsinaujinančiąją energetiką sausumoje.

Dabartiniai atsinaujinantieji jūros energijos ištekliai Dabartinis vandenynų energetikos sektorius kartais lyginamas su pirmųjų jūros vėjo jėgainių plėtra XX amžiaus 9-ajame ir ajame dešimtmetyje. Nuo to laiko vėjo, taip pat ir jūros vėjo, energetikos sektorius, remiamas tikslingomis politinėmis priemonėmis tiek valstybių narių, tiek ES lygmeniu, proporcingai augo. Per pirmuosius šešis m.

[Ramiojo vandenyno salos] Pažymėtų straipsnių sąrašas

Numatoma, kad iki m. Dėl tobulinamų technologijų ir ankstyvuoju plėtros etapu teikiamos papildomos valstybių paramos vandenynų energetikos sektoriaus plėtra ilgainiui galėtų būti panašaus masto kaip jūros vėjo energetikos sektoriaus. Šiuo metu vandenynų energetika yra dar visai nauja pramonės šaka, o bangų ir potvynių jėgainių technologijos yra gerokai tobulesnės už kitas.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija šalys kuriose dvejetainiai variantai yra neteisėti

Šiuo metu ES bangų ir potvynių jėgainių įrengtoji galia yra 10 MW[12] — palyginti su prieš ketverius metus buvusiais 3,5 MW, ji išaugo beveik tris kartus. Dauguma šių projektų, vykdomų JK, Ispanijoje, Švedijoje ir Danijoje, kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija ikiprekybiniai, jais demonstruojamas bandomų įrenginių patikimumas ir patvarumas.

Jei visi šie projektai būtų įgyvendinti, būtų galima tiekti elektros energiją daugiau kaip 1,5 mln. Kita daug žadanti koncepcija — plūdriosios jūros vėjo jėgainės. Dėl gilaus Atlanto vandenyno dugno prie pakrančių įrengti jūros vėjo jėgaines pritvirtintu pagrindu pernelyg brangu. Šiuose vandenyse ekonomiškesnis sprendimas būtų prie dugno inkaru pritvirtinta plūdrioji platforma. Šiuo metu veikia dviejų parodomųjų projektų plūdriosios jūros vėjo jėgainės — Portugalijoje ir Norvegijoje. Vandenynų šiluminės energijos konversijos angl.

Įrengus tokius įrenginius vietoje, būtų galima patenkinti salų geriamojo vandens, aušinimo ir elektros energijos poreikį. Šiuo metu galimybių studijos rengiamos Martinikoje ir Reunjone. Nors vandenynų energijos gavybos įrenginių skaičiai, palyginti su jūros vėjo energetikos sektoriaus skaičiais, yra kuklūs, verslo susidomėjimas šiuo sektoriumi didėja — įsitraukia vis daugiau didelių gamybos ir energijos tiekimo įmonių.

Paskutiniame vandenynų energetikos vizijos dokumente nurodoma, kad sektorius geriau pasiruošęs nustatyti savo poreikius ir suvaržymus ir rasti sprendimų jiems įveikti. Per pastaruosius septynerius metus privatusis sektorius investavo per mln. Šios investicijos ir toliau didės, jeigu bus sudarytos palankios sąlygos įrenginiams tobulinti. Teikiama parama Vėjo ir saulės energetikos sektorių augimas pastaraisiais metais aiškiai rodo, kad suderintomis tinkamų politikos ir finansavimo sistemų diegimo pastangomis galima paskatinti pramonę duoti rezultatų.

Nacionaliniu lygmeniu valstybės narės skatino investuoti į atsinaujinančiosios energetikos technologijas, taikydamos pajamų rėmimo sistemas, suteikdamos kapitalo dotacijas ir finansuodamos mokslinius tyrimus, tačiau tik kelios skyrė paramos vandenynų energetikai.

ES lygmeniu yra priimta daug nuostatų, kuriomis skatinama plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Reikiama reguliavimo sistema sukurta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

Nuo m.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija makroekonominės prekybos ir investavimo strategijos makroekonominis arbitražas pasaulio rinkose

Strateginis energetikos technologijų SET planas[13] yra ta priemonė, kuria spartinamas mažo anglies dioksido kiekio energetikos technologijų kūrimas ir diegimas. Reglamentu dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių[14] siekiama įveikti infrastruktūros sunkumus, kaip prioritetą nustačius integruoto elektros tinklo jūroje plėtrą. Jame taip pat nustatytas infrastruktūros projektų, kuriems paskui galima taikyti lengvatinį reguliavimo režimą, pavyzdžiui, spartesnes leidimų išdavimo procedūras, ir skirti finansinę paramą, pasirinkimo ir stebėjimo procesas.

Tačiau šiuo metu yra tik keli projektai, kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija planuojamas integruotas elektros tinklas jūroje. Be to, ES skyrė lėšų priemonėms, kurios duoda naudos vandenynų energetikos technologijoms.

Pavyzdžiui, kartu su Europos energijos gamybos mokslinių tyrimų sąjunga angl. Valstybės narės skatinamos įsitraukti, įkūrus naują nacionalines ir regionines mokslinių tyrimų programas jungiantį Europos mokslinių tyrimų kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija tinklą angl.

Tai padės geriau koordinuoti mokslo tiriamąją veiklą, skatinti labiau įsitraukti į tarpvalstybinius mokslinius tyrimus, nustatyti prioritetus ir sutelkti ES turimus pajėgumus. Pirmuoju NER programos etapu trims vandenynų energetikos projektams iš viso skirta apie 60 mln.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

EUR, tai leis m. Keli projektai finansuoti struktūrinių fondų lėšomis. Tai nauja veiksminga priemonė, kuria galima pasinaudoti vandenynų energetikos sektoriui industrializuoti, naujoms darbo vietoms kurti ir ekonomikai skatinti. Neišspręsti uždaviniai Kai kurie sunkumai, su kuriais susiduriama vandenynų energetikos sektoriuje, panašūs į jūros vėjo energetikos sektoriui būdingus sunkumus.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija nxpi akcijų pasirinkimo sandoriai

Tai visų pirma tinklo jungčių, tiekimo grandinių plėtojimo ir eksploatavimo bei priežiūros nepalankiomis oro sąlygomis klausimai. Tačiau vandenynų energetika dabar pasiekė lemiamą tašką. Visada buvo sunku nuo besiformuojančių technologijų parodomųjų prototipų pereiti prie jų komercinimo. Dabartinėje ekonominėje aplinkoje tai ypatingas išbandymas. Kaip ir kitoms atsinaujinančiosios energetikos šakoms, vandenynų energetikai bus naudingas aiškus, stabilus ir palankus politinis pagrindas investicijoms pritraukti ir jos potencialui išnaudoti.

Remdamasi konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimu, Komisija nustatė, kuriems dalykams artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu reikia skirti dėmesio, kad sektorius augtų ir taptų konkurencingas, palyginti su kitais elektros energijos gamybos būdais.

Daugumos turimų technologijų patikimumą ir patvarumą jūros aplinkoje vis dar reikia įrodyti. Todėl elektros energijos gamybos kaina dabar didelė, tačiau mažės, nes sukaupus daugiau patirties technologijos bus tobulinamos. Jūroje įrengti parodomuosius įrenginius brangu ir rizikinga, o MVĮ dažnai stinga išteklių prototipams įrengti. Dėl šiuo metu bandomų technologijų įvairovės investicinėms sąnaudoms mažėti reikia laiko. Dėl neseniai priimtų TEN-E gairių[16] galima tikėtis būsimų patobulinimų, tačiau susirūpinimą kelia, ar tinklo jungtys atsiras laiku.

Vaizdo šaltinis: internetas [Vilties balsas m. Kovo 3 d.

Taip pat reikia spręsti kitus infrastruktūros klausimus, pavyzdžiui, tai, kad nepakanka tinkamų uostų įrenginių ir trūksta specializuotų laivų įrenginiams įrengti ir prižiūrėti. Sutikimo procedūros gali užsitęsti ir dėl neaiškumo, kaip tinkamai taikyti aplinkos teisės aktus. Todėl svarbu įtraukti vandenynų energetiką į nacionalinius jūrų erdvės planus.

Reikės atlikti daugiau mokslinių tyrimų ir dalytis informacija dvejetainis variantas universitetas poveikį aplinkai, siekiant suprasti ir sušvelninti neigiamą poveikį, kurį vandenynų kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija įrenginiai gali daryti jūros ekosistemoms.

Taip pat turi būti įvertintas bendras šių įrenginių ir kitos žmogaus veiklos poveikis, siekiant geros aplinkos būklės pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą ir geros ekologinės būklės pagal Vandens pagrindų direktyvą. Į nacionalinius jūrų erdvės planus įtraukti vandenynų energetiką svarbu ir siekiant spręsti saugios laivybos klausimus. Tokiomis aplinkybėmis gali būti sugriautas investuotojų pasitikėjimas ir keliamas pavojus tolesnei sektoriaus plėtrai.

Dėl stabilios finansinės paramos, su kuria susiję technologijų kūrimo ciklo etapai, trūkumo gali prireikti daugiau laiko kol projektai taps pelningi. Vandenynų energetikos veiksmų planas Nuo šių problemų sprendimo priklausys būsima vandenynų energetikos plėtra ir jos galimybės tiekti Europai didelį kiekį elektros energijos, gaminamos išmetant mažai anglies dioksido. Ikiprekybinėms vandenynų energetikos technologijoms būtina stabili ir nedidelės rizikos rėmimo sistema, nes taip užtikrinamas projektų priimtinumas bankams ir sudaromos galimybės didinti įrengtąją galią.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija skolinta kriptovaliuta prekyba uk fca

Komisija neseniai paskelbė atsinaujinančiosios energetikos rėmimo sistemų geriausios praktikos gaires[17]. Jose raginama labiau pabrėžti ekonominio efektyvumo principą, tačiau taip pat pažymima, kad rėmimo sistemos koncepcija turi būti tokia, kad ja būtų skatinamos technologijų inovacijos.

Ramiojo vandenyno salos-Australijos naujienos

Vadinasi, gairėse leidžiami pirmąkart komerciniais tikslais diegiami projektai ir pripažįstama, kad tokias technologijas, kaip vandenynų energetikos technologijos, būtina tikslingai remti. Vis dėlto ES lygmeniu reikia imtis tikslinių veiksmų, kuriais būtų papildomos šios ir kitos nacionalinės iniciatyvos papildyti, siekiant įveikti minėtąsias vandenynų energetikos sektoriaus plėtros kliūtis.

Remiantis poveikio vertinimo išvadomis, kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija keli ekonomiškai efektyvūs veiksmai. Pirmasis veiksmų etapas — m. Vandenynų energetikos forumas Bus įsteigtas Vandenynų energetikos forumas, surengus seminarų ciklą subursiantis suinteresuotąsias šalis, siekiant suformuluoti bendrą rūpimų problemų sampratą ir drauge parengti įvykdomus sprendimus. Tai įrankis gebėjimams sutelkti ir dalyviams suburti, taip pat bendradarbiavimui skatinti, įtraukiant įvairias suinteresuotąsias šalis.

Be to, forume bus nagrinėjama su tiekimo grandinėmis, tinklo jungtimis, įrenginių eksploatavimu ir priežiūra susijusi sinerginė sąveika su kitomis jūrų pramonės šakomis, visų pirma su jūros vėjo energetika.

Nagrinėjant atitinkamus klausimus, galima būtų kviesti dalyvauti susijusių pramonės šakų atstovus. Komisijai forume teks palankesnių sąlygų sudarymo ir koordinavimo funkcijos. Forumą renkostreet prekybos sistemos apžvalga trys darbo grupės.

2021 m. Tarptautinės vaikų knygos dienos tekstas su subtitrais

Būtina didinti vandenynų energetikos įrenginių įperkamumą, patikimumą, patvarumą, tinkamumą eksploatuoti ir stabilumą[18]. Dėlionės prekybos strategija esama bendrų susitarimų dėl technologijų mokslinių tyrimų prioritetinių sričių, pavyzdžiui, geresnių švartavimosi sistemų ir naujų medžiagų.

Taip pat galima būtų išnagrinėti bendradarbiavimo galimybes, kad būtų veiksmingiau naudojami ištekliai ir sudaromos palankesnės sąlygos technologijų konvergencijai.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija akcijų opcionai darbe

Bus aiškiai nustatytas laikotarpis, įskaitant pagrindinius technologijų etapus. Šiai darbo grupei bus priskirtas išsamus vandenynų energijos išteklių ir atviros jūros infrastruktūros, pavyzdžiui, uostų ir laivų, vertinimas, kadangi šių sričių pasirinkimo sandorių salės padėtų optimizuoti vandenynų energetikos įrenginių valdymą ir taip mažinti atitinkamas sąnaudas.

Ši darbo grupė taip pat sieks atsinaujinančiuosius atviros jūros išteklius geriau integruoti į energetikos sistemą. Pramonės atstovai turėtų galimybę išsakyti savo poreikius dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, susijusių su tinklų technologijomis, taip pat būtų galima išnagrinėti pagaminsimo energijos kiekio prognozes ir energijos kaupimo technologijas. Tada rezultatai bus perduodami atitinkamiems subjektams, pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, perdavimo sistemos operatoriams ir susijusiems forumams, pavyzdžiui, Šiaurės jūrų šalių jėgainių tinklo jūroje iniciatyvai.

Šios darbo grupės tikslas bus išnagrinėti su vandenynų energetikos įrenginiais susijusias administracines procedūras ir galimą šių įrenginių poveikį laivybai.

Administracinius ir saugios laivybos klausimus valstybių narių valdžios institucijos ir pramonės atstovai šioje darbo grupėje turi svarstyti kartu, siekdami bendros visokeriopų sunkumų ir galimų jų sprendimų sampratos. Diskusijose surinkta informacija bus naudojama geriausios praktikos žinynui, papildytam atvejų tyrimais, sudaryti.